Identifikacioni podaci

R.B. Identifikacioni podaci
1. Naziv preduzeća: DOO MAG MAL
2. Matični broj: 11103839
3. JIB: 4403584550009
4. PDV: 403584550009
5. Godina osnivanja: 2014
6. Address: Skelani bb; 75430 Srebrenica; RS; BiH
7. Phone/Fax: +387 (0)56 490777
8. E-mail: nstevanovic@mag-mal.com
9. Contact: Nebojša Stevanović
10. Preovladajuća delatnost preduzeća: Proizvodnja delova od plastike
Documents Download
Uvjerenje o registraciji u Jedinstveni registar poreskih obveznika